hàng tồn kho

Khi hàng tồn kho quá nhiều thì phải làm thế nào?

ngoại giả, giám đốc cung ứng của một doanh nghiệp thực phẩm (không muốn nêu tên) nhấn mạnh thêm rằng, nên bắt buộc xác định KPIs về số ngày tồn kho và vòng quay hàng tồn kho – thước đo nhằm quản lý việc luân chuyển hàng hóa tồn trong kho. Việc xác định số more »